Supported browsers: Google Chrome, Firefox 3.6+

      สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

ระบบลงทะเบียน ผู้รับ/ผู้บริจาค อวัยวะ

 

Login เข้าใช้งานระบบ

โปรดใส่ข้อมูลในช่องที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระบบ --- !!! - ใช้บัญชีเดียวกันกับระบบขอเลขอนุมัติเพื่อ login ได้ - !!! ---

รหัส ร.พ.:
รหัส ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
 [ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่]

 


- ดาวโหลดเอกสาร "หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต กค๐๔๑๖.๔/ว ๑๒" Click ที่นี่....

- การใช้งานโปรแกรม LTCS การทำงานเหมือนกับระบบ KTCS